Folosirea apelor subterane in IRIGATII...

7 decembrie, 2015

Folosirea apelor subterane de adancime din Oltenia la irigatii - o necesitate stringenta ce trebuie reglementata urgent.

Autori: prof.univ.dr. Daniela POPA, ing. Maria POPESCU, ing. Cristina SCHIOPU, geol. Constantin CARLAN