Statutul A.H.R.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1 Asociatia Hidrogeologilor din România - A.H.R., este o organizatie stiintifico-profesionalå neguvernamentalå, independentå, a specialistilor care activeazå în domeniile hidrogeologiei si domeniile conexe, interesati de scopul si obiectivele acesteia.

 

Art. 2 A.H.R. este organizatå si functioneazå ca persoanå juridicå în conformitate cu legislatia în vigoare si cu prevederile prezentului statut.

 

Art. 3 A.H.R. se poate afilia la organizatii stiintifice si profesionale interne si internationale ale cåror scopuri concordå cu ale sale.

 

Art. 4 Sediul central al A.H.R. este în Bucuresti, str. Traian Vuia nr. 6, sector 2, în localul Facultåtii de Geologie si Geofizicå a Universitåtii din Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Scopurile A.H.R. si cåile de realizare

Art. 5 A.H.R. are drept scopuri:

a. - Stimularea contactelor dintre specialistii interesati în cercetarea stiintificå si în ingineria hidrogeologicå;

b. - Stimularea activitåtii de cercetare stiintificå în România a diferitelor probleme hidrogeologice de rezolvarea cårora depinde gestiunea optimå a apelor subterane, conservarea si protectia acestora si a mediului înconjuråtor;

c. - Ridicarea nivelului stiintific al membrilor såi si, în ansamblu, al activitåtii hidrogeologice din România;

d. - Initierea de relatii si colaboråri cu asociatii, societåti si organizatii stiintifico-profesionale similare din tarå si din stråinåtate;

 

Art. 6 In vederea realizårii scopurilor enuntate mai sus, A.H.R. desfåsoarå urmåtoarele activitåti principale:

a. - promovarea si încurajarea de studii si cercetåri aplicate;

b. - organizarea periodicå de seminarii, consfåtuiri, conferinte si simpozioane stiintifice nationale si internationale;

c. - participarea la manifestårile stiintifice interne si internationale;

d. - editarea unor publicatii periodice (Buletinul A.H.R. si altele) în care se va prezenta activitatea A.H.R., lucrårile stiintifice ale membrilor asociatiei si diferite informatii tehnico-stiintifice din domeniul hidrogeologiei;

e. - emiterea de avize la cerere (consultative) asupra oricåror probleme de cercetare, proiectare tehnologicå sau inginerie hidrogeologicå;

f. - colaborarea cu institutii de stat si agenti economici (societåti comerciale cu capital de stat si privat), în conditii determinate contractual si în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru rezolvarea unor probleme de cercetare tehnico-stiintificå, de expertizå, de consultantå etc., în domeniul hidrogeologiei;

g. - organizarea de cursuri de perfectionare pentru tinerii specialisti;

h. - certificarea, la cerere, a nivelului stiintific si profesional al membrilor Asociatiei, pe baza realizårilor acestora în cercetare, proiectare sau/si inginerie hidrogeologicå;

i. - stimularea tinerilor specialisti prin facilitarea participårii la manifestårile cu caracter stiintific, în tarå si peste hotare, a obtinerii unor burse de studii, precum si prin acordarea anual de premii pentru cele mai valoroase lucråri stiintifice (în conformitate cu prevederile Regulamentului de functionare internå al Asociatiei);

j. - organizarea de concursuri cu sprijinul financiar al unor sponsori si acordarea de premii ale Asociatiei pentru stimularea unor realizåri stiintifice importante în domeniul hidrogeologiei;

k. - promovarea activitåtilor cu caracter interdisciplinar;

l. - cooperarea cu alte organizatii stiintifice din tarå si din stråinåtate si realizarea de cålåtorii de studii în vederea asigurårii unui schimb de informatii în domeniul hidrogeologiei;

m. - organizarea bibliotecii tehnico-stiintifice a Asociatiei cu ajutorul unor unor sponsori din tarå si din stråinåtate;

n. - participarea activå la elaborarea si dezbaterea proiectelor legislative privind domeniul apelor subterane si al protectiei mediului.

 

CAPITOLUL III

Membrii Asociatiei

 

Art. 7 A.H.R. acceptå ca membri persoane fizice sau juridice din tarå sau din stråinåtate în urmåtoarele categorii:

a. membri individuali - persoane fizice care îsi desfåsoarå activitatea în domeniile hidrogeologiei sau domenii conexe si care aderå la Statutul Asociatiei; membrii individuali pot fi specialisti cu studii superioare sau medii precum si studenti;

b. membri asociati - persoane juridice neîncadrate politic, particulare sau de stat, care manifestå interes deosebit în cercetarea si gospodårirea apelor subterane sau în domenii conexe;

c. membri onorifici - persoane fizice sau juridice care aduc sau au adus servicii remarcabile Hidrogeologiei si au contribuit la promovarea obiectivelor Asociatiei, la cresterea prestigiului acesteia în comunitatea stiintificå nationalå si internationalå precum si la dezvoltarea bazei sale materiale; membrii onorifici sunt propusi de Consiliul de conducere si confirmati de Adunarea Generalå a Asociatiei.

 

Art. 8 Inscrierea ca membru al A.H.R. se face pe bazå de cerere individualå aprobatå de Biroul executiv al Asociatiei.

 

Art. 9 Membrii A.H.R. au urmåtoarele drepturi:

a. Så aleagå si så fie alesi în Consiliul de conducere al Asociatiei si în Comisia de Revizie a acesteia.

b. Så participe la adunårile generale si la manifestårile stiintifice organizate de Asociatie.

c. Så propunå cåile si metodele cele mai eficiente pentru aplicarea rezultatelor cercetårilor tehnico-stiintifice din domeniul hidrogeologiei, precum si pentru îmbunåtåtirea activitåtii Asociatiei;

d. Så colaboreze la realizarea Revistei A.H.R. si a altor publicatii ale Asociatiei;

e. Så reprezinte Asociatia cu prilejul manifestårilor stiintifice în tarå si în stråinåtate, în baza mandatului dat de Consiliul de conducere al A.H.R.;

f. Så solicite sprijinul Asociatiei în activitatea de cercetare stiintificå si în publicarea lucrårilor stiintifice personale (prin consultatii, avize, recenzii, etc.);

g. Så obtinå din partea A.H.R. certificarea în scris a nivelului såu stiintific si profesional;

h. Så colaboreze la realizarea de studii, cercetåri tehnico-stiintifice, consultante, expertize, avize în cadrul contractelor realizate de Asociatie si la care pot atrage si alti colaboratori;

i. Så beneficieze de rezultatele care decurg din valorificarea contractelor realizate prin Asociatie, la care au participat;

k. Så beneficieze de premiile acordate anual de Consiliul de conducere al Asociatiei.

 

Art. 10 Membrii A.H.R. au urmåtoarele îndatoriri:

a. Så respecte prevederile statutare si så îndeplineascå sarcinile convenite cu Consiliul de conducere sau cu Biroul executiv al Asociatiei;

b. Så participe activ si sistematic la lucrårile Comisiilor de activitate în care s-a înscris, la manifestårile stiintifice organizate de Asociatie si la realizarea Revistei A.H.R. si a altor publicatii ale Asociatiei;

c. Så popularizeze scopurile si activitatea Asociatiei în cercurile de specialitate si så sprijine material-administrativ, dupå posibilitåti, desfåsurarea acestei activitåti;

d. Så nu desfåsoare activitåti politice în cadrul Asociatiei;

e. Så plåteascå cu regularitate cotizatia.

 

Art. 11 Dacå un membru nu a plåtit cotizatia timp de 2 ani îsi poate påstra calitatea de membru numai în cazul unor circumstante atenuante, cu plata cotizatiei restante.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere ale Asociatiei

 

A. Adunarea Generalå

 

Art. 12 Adunarea Generalå este formatå din toti membrii Asociatiei si reprezintå autoritatea supremå a A.H.R.

Art. 13 Adunarea Generalå se convoacå în sesiune ordinarå anual, la data stabilitå de Consiliul de conducere, fiind statutarå în prezenta a minimum 51% din membrii såi activi.

Art. 14 La cererea scriså a 1/4 din membri sau la propunerea Consiliului de conducere, se poate convoca Adunarea Generalå extraordinarå.

Art. 15 Adunarea generalå are urmåtoarele atributii:

a. dezbate si aprobå raportul anual de activitate a Asociatiei, rapoartele membrilor Consiliului de conducere si rapoartele coordonatorilor Comisiilor de activitate;

b. dezbate si aprobå raportul Comisiei de revizie privind folosirea fondurilor si administrarea patrimoniului Asociatiei;

c. adoptå, la propunerea Consiliului de conducere sau a 1/3 din membrii prezenti, amendamente (modificåri si/sau completåri) la statut cu majoritatea de 2/3 din voturile Adunårii legal constituite;

d. alege, pentru un interval de 4 ani, componenta nominalå a Consiliului de conducere si a Comisiei de Cenzori;

e. valideazå propunerile Consiliului de conducere privind membrii onorifici;

f. stabileste cuantumul cotizatiei anuale;

g. discutå si aprobå planurile si directiile de activitate elaborate de Consiliul de conducere;

h. acordå premii pentru lucrårile valoroase prezentate de membrii såi la manifestårile stiintifice de profil sau pentru activitate deosebitå în cadrul Asociatiei;

i. aprobå planurile de colaborare si de relatii cu asociatii stiintifice si profesionale din tarå si din stråinåtate.

 

B. Consiliul de conducere

 

Art. 16 Consiliul de conducere reprezintå Asociatia si råspunde de activitatea acesteia între sesiunile Adunårii Generale. El îsi asumå drepturile de decizie care i-au fost conferite prin statut.

Art. 17 Consiliul de conducere se întruneste lunar în sesiuni ordinare, iar la cererea unei majoritåti simple a membrilor såi,sau a Biroului executiv, în sesiuni extraordinare.

Art. 18 Consiliul de conducere al A.H.R. se compune din:

- Presedintele de Onoare al Asociatiei

- Presedintele exercitiului anterior

- Presedinte

- Vicepresedinte

- Secretar executiv

- 5-7 Consilieri stiintifici

- 6 Coordonatori de Comisii de activitate

- Redactor-sef al Buletinului A.H.R.

 

Art. 19 Presedintele de onoare al Asociatiei este o personalitate recunoscuta pe plan national în domeniul hidrogeologiei, cu merite deosebite în organizarea si promovarea intereselor Asociatiei. El este ales de Adunarea Generala o data la patru ani.

Presedintele exercitiului anterior este membru de drept al Consiliului de conducere al Asociatiei pe perioada de patru ani care succede mandatului sau.

Art. 20 Presedintele coordoneazå activitatea Asociatiei, prezideazå Consiliul de conducere si Biroul executiv. Presedintele nu poate fi ales mai mult de doua mandate consecutiv.

Art. 21 Vicepresedintele înlocuieste presedintele în lipsa acestuia, supervizeazå publicatiile editate de Asociatie, este împuternicit så corespondeze în numele Asociatiei si îndeplineste orice altå activitate încredintatå de Biroul executiv.

Art. 22 Secretarul executiv pregåteste si organizeazå lucrårile Consiliului de conducere si ale Biroului executiv, întocmeste procese-verbale ale întrunirilor, participå la organizarea activitåtilor stiintifice ale Asociatiei, se ocupå de corespondentå si activitatea curentå administrativå, încaseazå cotizatiile membrilor Asociatiei si tine evidenta acestora, ajutat de doi functionari salariati ai A.H.R. - un contabil si un economist-casier. Acestia tin evidenta tranzactiilor financiare (încheierea si valorificarea contractelor de cercetare stiintificå) si întocmesc lunar, trimestrial si anual bilanturile contabil-financiare de venituri si cheltuieli.

Art. 23 Vicepresedintele si coordonatorii Comisiilor de activitate nu pot fi alesi decât douå mandate consecutiv. Consilierii stiintifici si secretarul executiv pot fi alesi de câte ori considerå Adunarea Generalå.

Art. 24 Responsabilitåtile Consiliului de conducere sunt urmåtoarele:

a. Stabileste orientarea activitåtii Asociatiei si supune spre aprobare Adunårii Generale proiectele planurilor de activitate. Initiazå måsuri în conformitate cu scopurile A.H.R. si cåile de realizare a acestora prevåzute în Statutul Asociatiei;

b. Prezintå anual spre aprobare Adunårii Generale dåri de seamå privind activitatea Asociatiei si a Consiliului de conducere;

c. Indeplineste sarcinile ce-i revin din planurile de activitate aprobate de Adunarea Generalå;

d. Convoacå Adunarea Generalå, pregåteste si organizeazå lucrårile acesteia;

e. Pregåteste si supune Adunårii Generale amendamente (modificåri sau/si completåri) la Statutul Asociatiei;

f. Stabileste, în conditiile legii, relatii de colaborare stiintificå cu organizatii stiintifice si profesionale din tarå si din stråinåtate;

g. Analizeazå si aprobå planul de venituri si cheltuieli al Asociatiei întocmit de contabil si economistul-casier (functionari salariati ai A.H.R.), aprobå descårcarea de gestiune pe baza bilanturilor contabil-financiare trimestriale si anuale, precum si Raportul Comisiei de Revizie;

h. Analizeazå contractele încheiate de Biroul executiv si verificå modul de valorificare al acestora;

i. Include în activitatea fiecårui sesiuni trimestriale de lucru rapoarte ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului executiv, contabilului sef si, dupå caz, rapoarte ale coordonatorilor Comisiilor de activitate;

j. Aprobå delegatii propusi de comisiile de activitate la manifeståri stiintifice si la întâlniri ale organismelor stiintifice si profesionale internationale;

k. Acceptå subventiile si donatiile oferite Asociatiei de cåtre sponsori, le înregistreazå si hotåråste asupra folosirii lor în spiritul statutului si în beneficiul Asociatiei;

l. Administreazå resurselel materiale si financiare ale Asociatiei în concordantå cu planul de activitate si cu bugetele de venituri si cheltuieli aprobate de Adunarea Generalå;

m. Valideazå cererile de primire în cadrul Asociatiei;

n. Decide asupra încetårii calitåtii de membru al Asociatiei;

o. Adoptå hotårâri cu majoritate simplå de voturi;

p. Aprobå angajarea, încadrarea si salariul personalului angajat al A.H.R..

 

C. Biroul executiv

 

Art. 25 Biroul executiv asigurå continuitatea activitåtii A.H.R. între sesiunile Consiliului de conducere al Asociatiei.

Art. 26 Biroul executiv este format din persoanele care au urmåtoarele functii în Consiliul de conducere:

- Presedinte

- Vicepresedinte

- Secretar executiv

 

Art. 27 Biroul executiv are sarcina de a propune Consiliului de conducere måsuri, planuri si programe de lucru pentru buna desfåsurare a activitåtii Asociatiei.

Art. 28 Biroul executiv coordoneazå lucrårile comisiilor de activitate, programele stiintifice ale Asociatiei precum si activitatea de elaborare, realizare si valorificare a contractelor încheiate de Asociatie cu agentii economici.

Art. 29 Intocmeste rapoarte trimestriale de activitate si le supune spre analizå si aprobare Consiliului de conducere al Asociatiei.

Art. 30 Propune spre aprobare Consiliului de conducere personalul salariat al Asociatiei.

 

 

CAPITOLUL V

Comisiile de activitate stiintificå

 

Art. 31 A.H.R. îsi desfåsoarå activitatea stiintificå prin urmåtoarele comisii care reunesc membrii Asociatiei pe domenii tematice:

1. Ape minerale si ape geotermale

2. Hidrogeologia carstului si a rocilor fisurate

3. Gestiunarea si protectia apelor subterane

4. Hidrogeologia urbanå

5. Acvifere transfrontaliere

6. Education and training

La propunerea a cel putin 20 de membri Adunarea Generalå poate aproba constituirea altor comisii.

Art. 32 Activitatea fiecårei comisii de activitate stiintificå este conduså de un coordonator propus din rândul membrilor såi si aprobat de Adunarea Generalå. Coordonatorul ales al Comisiei de activitate desemneazå pe unul din specialistii - membri ai Comisiei respective în calitate de coordonator-adjunct care så-l reprezinte în lipsa sa la sedintele Consiliului de conducere al A.H.R. si la diferite activitåti ale Asociatiei.

Art. 33 Comisiile de activitate stiintificå sunt responsabile pentru realizarea sarcinilor specifice din planurile de activitate aprobate de Adunarea Generalå.

Art. 34 Comisiile de activitate stiintificå pot organiza manifeståri stiintifice cu caracter national si international.

Art. 35 Dacå într-o localitate sau zonå geograficå a tårii activeazå cel putin 10 membri ai Asociatiei, Adunarea Generalå poate aproba constituirea unei filiale teritoriale coordonatå administrativ de un secretar.

 

CAPITOLUL VI

Fondurile Asociatiei

 

Art. 36 Resursele financiare si materiale ale Asociatiei se constituie din:

a. - taxele de înscriere si cotizatiile membrilor (individuali si asociati);

b. - taxe de participare la manifeståri stiintifice cu caracter national si international organizate de Asociatie;

c. - taxe pentru cursuri de specializare organizate de Asociatie;

d. - încasåri din publicatii;

e. - valorificarea contractelor încheiate de Asociatie;

f. - subventii si donatii din partea sponsorilor, a persoanelor fizice si juridice, din tarå si din stråinåtate;

g. - clådiri, echipamente, mobilier, bibliotecå, calculatoare, xeroxuri etc., obtinute din fondurile Asociatiei si din donatii particulare sau de stat.

 

Art. 37 Cuantumul taxei de înscriere în A.H.R. si al cotizatiei anuale pentru membrii individuali se stabileste anual în Adunarea Generalå, la propunerea Consiliului de conducere. Pentru membrii asociati taxele de înscriere si cotizatiile sunt de minimum zece ori taxele si cotizatiile individuale. Pentru studenti si pensionari se stabilesc taxe de înscriere si cotizatii reduse cu 50%.

Art. 38 Membrilor individuali cotizanti li se acordå urmåtoarele avantaje:

a. - reducerea cu 50% a taxei de participare la manifestårile stiintifice organizate de Asociatie;

b. - reducerea cu 25% a costului publicatiilor Asociatiei.

Art. 39 Membrii onorifici nu platesc taxe de înscriere si cotizatie anualå.

Art. 40 In folosirea fondurilor si administrarea patrimoniului Asociatiei se vor respecta legislatia în vigoare si prevederile bugetare.

Art. 41 Resursele materiale si financiare ale Asociatiei sunt supravegheate de o Comisie de Cenzori alcåtuitå din 3 membri alesi de Adunarea Generalå pentru o duratå de 4 ani. Aceastå comisie verificå periodic activitatea financiarå, economicå si administrativå a Asociatiei. Presedintele acestei comisii este numit de Consiliul de conducere al Asociatiei.

Art. 42 Justificarea încasårilor si cheltuielilor efectuate se face de cåtre secretarul executiv si contabil - functionar salariat al Asociatiei, lunar si trimestrial, aceasta constituind baza încheierii bilanturilor contabil-financiare lunare, trimestriale si anuale ale Asociatiei.

Art. 43 Comisia de revizie întocmeste anual un raport care este supus analizei si aprobårii Adunårii Generale.

Art. 44 Comisia de Cenzori informeazå trimestrial Consiliul de conducere privind constatårile sale si råspunde de activitatea sa în fata acestuia si a Adunårii Generale a Asociatiei.

 

CAPITOLUL VII

Reprezentare

 

Art. 45 Reprezentantul oficial al A.H.R. în relatiile sale cu diferite institutii si organizatii din tarå si din stråinåtate este presedintele sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele.

Art. 46 Contractele cu implicatii economico-financiare vor fi semnate de Presedinte (sau în absentå de vicepresedinte) si de contabil - functionar salariat al Asociatiei.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 47 Orice propunere de afiliere a A.H.R. la alte organizatii din tarå si din stråinåtate este prezentatå de Consiliul de conducere Adunårii Generale ordinare sau extraordinare, singura în måsurå så decidå.

 

Art. 48 Dizolvarea Asociatiei poate fi validatå numai de Adunarea Generalå legal constituitå, cu 2/3 din voturile membrilor prezenti.

 

Art. 49 A.H.R., prin Consiliul de conducere, poate angaja personal salariat în functie de necesitåti.

 

Art. 50 A.H.R. are dreptul så posede sediu adecvat, biblioteca proprie, mijloace de multiplicare si editare, mijloace de telecomunicatie, stampilå si siglå proprie, etc.

 

Art. 51 A.H.R. are dreptul så editeze publicatii proprii.

 

Art. 52 Hotårârile organelor de conducere devin obligatorii imediat dupå adoptarea lor în sedinte legal constituite, fiind consemnate în registrul de procese-verbale al Asociatiei.

 

Art. 53 Problemele curent-administrative si de organizare internå ale A.H.R. fac obiectul unui Regulament de functionare interioarå al Asociatiei care va fi aprobat de Consiliul de conducere. In acest Regulament vor fi detaliate conditiile de premiere ale membrilor A.H.R. precum si sarcinile personalului salariat al Asociatiei. Acest Regulament va fi în concordantå cu prevederile prezentului statut.

 

Art. 54 Prezentul Statut al A.H.R. a fost aprobat în Adunarea Generalå a membrilor A.H.R. din 04.12.1995 si modificat de Adunarea Generala din 7 martie 2005.

 

07.03.2005, Bucuresti